Ramakrishna mission

Bhagavad Gita In Tamil

WEEKLY DISCOURSE:

Topic          : “Bhagavad Gita   (In Tamil)  

By              :  Swami Satyaprabhananda

Date          :  28.07.19 

Day           :  Sunday

Time         :  05.30 p.m

Venue       :  Vivekananda Hall                                       

Ramakrishna Mission Ashrama

#3, M.S.Salai, T.Nagar, Chennai 17.