போக்குவ‌ர‌த்து நெரிச‌லைத் த‌விர்ப்போம்

போக்குவ‌ர‌த்து நெரிச‌லைத் த‌விர்ப்போம்!   சாலைப் பாதுகாப்பைக் காப்போம்! விருக‌ம்பாக்க‌ம், ரெட்டி தெருவும், காளிய‌ம்ம‌ன் கோயில் தெருவும் ச‌ந்திக்கும் முனையில் எந்நேர‌மும் போக்குவ‌ர‌த்து நெரிச‌ல் க‌ட்டுக்க‌ட‌ங்காம‌ல் உள்ள‌து. 1) கோய‌ம்பேடு பேருந்து நிலைய‌த்திலிருந்து தி.

Read More