ஸ்வச்சதா பக்வாடா தூய்மை பணி முகாம்

ஸ்வச்சதா பக்வாடா தூய்மை பணி முகாம் ‘தூய்மை இந்தியா’ திட்டம் பள்ளிகளில் விழிப்புணர்வு பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பாக நோய் தடுப்பு மற்றும் தூய்மை இந்தியா திட்ட விழிப்புணர்வு முகாம்கள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு

Advertisements
Read More