பிரனாப்மூகர்ஜி 

President Pranab Mukherjee on Tuesday arrived in Tamil Nadu’s Kanchipuram for a day-long visit
குடியரசு தலைவர் பிரனாப்மூகர்ஜி அவர்கள் காஞ்சி மடத்தில் ஸ்ரீஜெயந்திரர் ஸ்வாமிகள் சந்தித்து ஆசி வழங்கியபோது எடுத்தப்பம்.Leave Your Comments